Regulamin sklepu

Administratorem Państwa danych w sklepie mojezabawki.com jest firma Deef sp.j.  mieszcząca się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1.


Sklep internetowy działający pod adresem mojezabawki.com prowadzony jest przez Usługodawcę - Firmę Deef sp.J.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu mojezabawki.com  oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach sklepu mojezabawki.com, warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień. 

Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (Adresu e-mail).

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem mojezabawki.com, w szczególności prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi firma Deef sp. J. zawarła stosowne umowy.

Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych Klientów jest firma Deef.

Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której Klient jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to wymagane do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO;

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji Umowy, której jest Państwo są stroną, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w formie zarchiwizowanej. Sprzedawca będzie przetwarzał podane przez Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Usługodawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy z Usługodawcą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.

Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności szyfrowanie połączeń za pomocą klucza o długości 256 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim Login i Hasło.

Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wskazane dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres, Adres email, numer telefonu będą powierzane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie Pay Pro S.A. (Płatności24).

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem mojezabawki.com oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie mojezabawki.com  i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.

Jeżeli Klient umieszcza w serwisie mojezabawki.com jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub Adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu mojezabawki.com  nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.


Rejestracja


Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach mojezabawki.com  pozwala na uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta, zdefiniowanie adresów dostaw i danych do FV VAT, edycję adresów dostaw i danych do FV VAT,  zapisanie do newslettera. 

W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie mojezabawki.com, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. 

Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając Formularz rejestracyjny, podaje adres e-mail, będący Loginem Klienta oraz telefon i definiuje Hasło. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła dostępu do Konta.

Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez Klienta dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi.

 Zasady korzystania ze sklepu mojezabawki.com

W ramach mojezabawki.com  Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z platformy w ramach mojezabawki.com, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.

Klient zawiera z Usługodawcą umowę o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta. Usługodawca zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Klienta.

Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu mojezabawki.com  spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową mojezabawki.com, a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w sklepie i złożyć elektroniczne zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem www.mojezabawki.com

Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza zamówienia.

Zawartość platformy w domenie mojezabawki.com stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celach określonych w Regulaminie, w tym przede wszystkim w celu realizacji zakupu towarów. Administratorem danych jest firma Deef sp.j. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów.

Klient, przed złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

Złożenie skutecznego Zamówienia poprzez stronę internetową mojezabawki.com  następuje w wyniku wysłania zamówienia.

Wysłanie zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Potwierdzam, iż wiem o obowiązku zapłaty za zamówienie".

Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami zawierającymi dane Usługodawcy i poszczególne pozycje zamówienia, łączną wartość brutto, sposób i termin zapłaty, sposób i termin realizacji zamówienia, prawo odstąpienia od Umowy - wzór pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło Zamówienie Klienta.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z firmą Deef poprzez e-mailem lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta, możliwa jest po weryfikacji przez Usługodawcę takiej możliwości.


Polityka cenowa i dostępność


Ceny podane na platformie w domenie mojezabawki.com podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dotyczą jednej sztuki produktu.

Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie mojezabawki.com, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

Ceny Towarów obowiązują tylko i wyłącznie dla Zamówień złożonych przez Formularz zamówienia za pośrednictwem sieci Internet.

Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili złożenia Zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wysokości kosztów dostawy, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,   modyfikacji akcji promocyjnych, wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności mojezabawki.com.

Postanowienia punkt powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

Dostępność podawana na stronie dotyczy jednej sztuki produktu.

Płatności za Zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w mojezabawki.com  oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę.

Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu.

Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:

Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy - 
płatność dokonywana po złożeniu Zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w Dni robocze (około godz. 12.30, 16.30). W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy Zamówienie do wysyłki z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a Zamówienie jest anulowane. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, nie honorujemy potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać numer Zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.

Dane do przelewu :

BNP Paribas : 16 1750 1077 0000 0000 0190 4922

Deef Sp. J.
ul. Tama Pomorzańska 1,
70-030 Szczecin


Zapłata za pobraniem
 - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę,

Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Płatności24


Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu
Płatności24

W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie 4 dni roboczych Usługodawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Usługodawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę. W przypadku niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia Usługodawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"